ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Debreceni Coachok Egyesülete tájékoztatja a debrecencoach.hu oldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő

Név: Debreceni Coachok Egyesülete
E-mail: info@debrecencoach.hu
Honlap: debrecencoach.hu

2. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

3. A kezelt adatok köre

Az info@debrecencoach.hu e-mail címre érkező adatok, amiket a küldő maga ad meg.

4. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Debreceni Coachok Egyesülete abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon. A Debreceni Coachok Egyesülete az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen Önként veszi fel a kapcsolatot.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Debreceni Coachok Egyesülete által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

Sütik